United Business Centre II Phase3

2019

ผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (โปรเจค)
  • ชื่อโครงการ: United Business Centre II Phase3
  • ลูกค้า: United Business Centre II Phase3
  • สถานที่: กรุงเทพฯ
  • ประเภทโครงการ: อาคารสำนักงาน
  • โครงการปรับปรุงหรือใหม่: โครงการปรับปรุง
  • ปี: 2562
  • สินค้า: 50BF เครื่องแบบแพคเกจยูนิต ระบายความร้อนด้วยน้ำ
  • ขนาดทำความเย็น: 10-40 ตัน(TR) จำนวน 39 เครื่อง