SCG TPE SITE 3

2021

ผลิตภัณฑ์เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (โปรเจค)
  • ชื่อโครงการ: SCG TPE SITE 3
  • ลูกค้า: SCG
  • สถานที่: ระยอง
  • ประเภทโครงการ: โรงงานอุตสาหกรรม
  • โครงการปรับปรุงหรือใหม่: โครงการสร้างใหม่
  • ปี: 2020
  • ผลิตภัณฑ์:
    SCG TPE SITE 3: Pump Model 18KMC-3STG, Flow(USGPM) : 3500, TDH (FT) : 455, YEAR : 2020