Thai Tank Terminal DFP#1 #2 #3

2019

ผลิตภัณฑ์เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (โปรเจค)
  • ชื่อโครงการ: Thai Tank Terminal DFP#1 #2 #3
  • ลูกค้า: Thai Tank Terminal
  • สถานที่: ระยอง
  • ประเภทโครงการ: โรงงาน
  • โครงการปรับปรุงหรือใหม่: โครงการสร้างใหม่
  • ปี: 2562
  • ผลิตภัณฑ์: PUMP Model: 10X8 M FLOW (USGPM) : 2000 TDH (FT) : 420