Four Season

2021

ผลิตภัณฑ์เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (โปรเจค)
 • ชื่อโครงการ: Four Season
 • ลูกค้า: Four Season
 • สถานที่: กรุงเทพฯ
 • ประเภทโครงการ: โรงแรม
 • โครงการปรับปรุงหรือใหม่: โครงการสร้างใหม่
 • ปี: 2017
 • ผลิตภัณฑ์:
  Four Season DFP-1 : PUMP Model: 10x8x823 SSC, FLOW (USGPM) : 1000, TDH (FT) : 416
  Four Season DFP-2 : PUMP Model: 6×5 DMDH, FLOW (USGPM) :1000, TDH (FT) : 693
  Four Season DFP-3 : PUMP Model: 6×5 DMDH, FLOW (USGPM) : 1000, TDH (FT) : 532
  Four Season DFP-4 : PUMP Model: 6×5 DMDH, FLOW (USGPM) : 1000, TDH (FT) : 693
Four-season-1
Four-season-2
Four-season-3
Four-season-4
Four-Season-5