Soft Starters

ข้อมูลสินค้า

ซอฟสตาร์ท (Soft starter) คือ อุปกรณ์ที่นำมาใช้กับการสตาร์ทของมอเตอร์ เพื่อลดการกระชากของกระแสไฟฟ้าในช่วงสตาร์ท สามารถปรับแรงบิด (Torque) ทำให้มอเตอร์ออกตัวได้ในขณะที่มีโหลด (Load) และทำให้มอเตอร์พร้อมกลไกขับเคลื่อนต่างๆ มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น และยังส่งผลต่อการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งทำให้ค่าไฟฟ้าลดลง

 

คุณสมบัติ

แคตตาล็อคสินค้า